حلقه شلنگ

حلقه شلنگ

حلقه شلنگ آتش نشانی از یک قرقره جهت نگهداشتن شلنگ و شیر ورودی و نازل سر شلنگی تشکیل شده که میتواند داخل جعیه مخصوص قرار گیرد

جعبه آتش نشانی

جعبه آتش نشانی

جعبه آتش نشانی حاوی مجموعه ایی از تجهیزات ایمنی و آتش نشانی ست که اقلام داخل جعبه مطابق با درخواست کارفرما تعین میگردد