کوپلینگ MALE INST-MALE INST

کوپلینگ MALE INST-MALE INST

سایز وروردی کوپلینگ : ۲٫۵ اینچ سایز خروجی کوپلینگ : ۲٫۵ اینچ نوع وروردی کوپلینگ : MALE INST نوع خروجی کوپلینگ : MALE INST جنس : برنز / برنج/ آلومینیوم

کوپلینگ استورز (STORZ)

کوپلینگ استورز (STORZ)

سایز وروردی کوپلینگ : ۲٫۵ اینچ سایز خروجی کوپلینگ : ۲٫۵ اینچ نوع وروردی کوپلینگ : STORZ نوع خروجی کوپلینگ : STORZ جنس :  آلومینیوم

کوپلینگ آتش نشانی FEMALE THREAD-FEMALE INST

کوپلینگ آتش نشانی FEMALE THREAD-FEMALE INST

سایز وروردی کوپلینگ : ۲٫۵ اینچ سایز خروجی کوپلینگ : ۲٫۵ اینچ نوع وروردی کوپلینگ :FEMALE , اتصال از نوع رزوه نوع خروجی کوپلینگ : FEMALE INST جنس : برنز / برنج/ آلومینیوم متعلقات : درپوش و زنجیر

کوپلینگ شلنگ آتش نشانی

کوپلینگ شلنگ آتش نشانی

تشکیل شده از دو بخش زیر :

بخش اول

سایز ورودی کوپلینگ : مطابق درخواست
نوع وروردی کوپلینگ : تیل
سایز خروجی کوپلینگ : مطابق درخواست
نوع خروجی کوگلینگ : MALE INST

کوپلینگ آتش نشانی FEMALE INST-FEMALE INST

کوپلینگ آتش نشانی FEMALE INST-FEMALE INST

سایز وروردی کوپلینگ : ۲٫۵ اینچ سایز خروجی کوپلینگ : ۲٫۵ اینچ نوع وروردی کوپلینگ : FEMALE INST نوع خروجی کوپلینگ : FEMALE INST جنس : برنز / برنج/ آلومینیوم

کوپلینگ آتش نشانی MALE THREAD-MALE INST

کوپلینگ آتش نشانی MALE THREAD-MALE INST

سایز وروردی کوپلینگ : ۲٫۵ اینچ سایز خروجی کوپلینگ : ۲٫۵ اینچ نوع وروردی کوپلینگ : MALE THREAD نوع خروجی کوپلینگ : MALE INST جنس : برنز / برنج/ آلومینیوم

سه راهی دیوایدینگ (DIVIDING)

سه راهی دیوایدینگ (DIVIDING)

سایز وروردی کوپلینگ : ۱عدد ورودی ۲٫۵ اینچ سایز خروجی کوپلینگ : ۲ عدد خروجی ۲٫۵ اینچ نوع وروردی کوپلینگ : MALE INST نوع خروجی کوپلینگ : FEMALE INST جنس : برنز / برنج/ آلومینیوم