NF-V2-TI
  • ورودی شیر : ۲٫۵ اینچ ، اتصال از نوع رزوه
  • خروجی شیر : ۲٫۵ اینچ ، اتصال از نوع BS
  • جنس : برنز
  • ویزگی ها : داراری شفت بالا رونده
  • متعلقات : دارای درپوش شیر و زنجیر