کوپلینگ شلنگ آتش نشانی

تشکیل شده از دو بخش زیر :

بخش اول

  • سایز ورودی کوپلینگ : مطابق درخواست
  • نوع وروردی کوپلینگ : تیل
  • سایز خروجی کوپلینگ : مطابق درخواست
  • نوع خروجی کوگلینگ : MALE INST

بخش دوم

  • سایز ورودی کوپلینگ : مطابق درخواست
  • نوع وروردی کوپلینگ : تیل
  • سایز خروجی کوپلینگ : مطابق درخواست
  • نوع خروجی کوگلینگ : FEMALE INST